top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.DEFINICJE

1.1. Administrator – FIGARO spółka jawna Joanna Śmiałko, Wojciech Śmiałko, ul. Weteranów 10B, 22-400 Zamość.

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www. zielonykoszyk.net

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

 

3. KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu:

3.1.1. realizacji zamówień dokonywanych w Serwisie,

3.1.2. obsługi reklamacji,

3.1.3. analitycznym i statystycznym,

3.1.4. marketingowym.

 

4. REJESTRACJA W SERWISIE

4.1. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

5.1. Złożenie zamówienia przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji.

5.2. Dane osobowe podane w związku ze złożeniem zamówienia są przez Administratora przetwarzane w celu:

5.2.1. realizacji złożonego zamówienia,

5.2.2. realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze,

5.2.3. analityki i statystyki.

 

6.KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

6.1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.

6.2. W procesie kontaktu drogą elektroniczną Administrator przetwarza dane Użytkownika w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania.

 

7. MARKETING

7.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

7.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi nieprofilowanych treści marketingowych,

7.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi profilowanych treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom,

7.1.3. wysyłaniu wiadomości e-mailowych o ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe.

7.2. W celu realizowania niektórych działań marketingowych Administrator wykorzystuje profilowanie polegające na automatycznym przetwarzaniu danych w celu analizy zachowania Użytkownika lub stworzenia prognozy na przyszłość.

7.3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych odbywa się tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie.

7.4. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

7.5. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych odbywa się w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora.

 

8. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

8.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.

9. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

9.1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

9.1.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika na czas trwania sesji,

9.1.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji,

9.1.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

9.1.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych na czas trwania sesji,

9.1.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej,

9.1.6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji,

9.1.7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

9.2. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika. Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

 

10. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

 

11. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

11.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

11.1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,

11.1.2. prawo uzyskania kopii danych,

11.1.3. prawo do sprostowania,

11.1.4. prawo do usunięcia danych,

11.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania,

11.1.6. prawo do przenoszenia danych,

11.1.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

11.1.8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,

11.1.9. prawo wycofania zgody,

11.1.10. prawo do skargi.

11.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

11.2.1. w formie pisemnej na adres: sklep „Zielony Koszyk”, ul. Grodzka 15, 22-400 Zamość,

11.1.2. drogą e-mailową na adres: sklepinternetowykoszyk@gmail.com

11.1.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie i z jakich uprawnień chce skorzystać osoba składająca wniosek.

11.1.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

11.1.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

11.1.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail.

 

12. ODBIORCY DANYCH

12.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

12.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

13. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

13.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

13.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

14. DANE KONTAKTOWE

14.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail sklepinternetowykoszyk@gmail.com lub adres korespondencyjny sklep „Zielony Koszyk”, ul. Grodzka 15, 22-400 Zamość

 

15. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

15.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

bottom of page